گردآوری: زهرا کریمی

تئانر شهر
خیابان منوچهری دهه۴۰
منظره دارالخلافه طهران(خیابان الماسیه،باب همایون) در روز برفی
شستشوی لباس در دروازه غار طهران سال ۱۳۵۷

گردآوری: زهرا کریمی