ابر بارانش گرفته نمی تواند در جشنواره اقبال خوبی میان مخاطبان داشته باشد.

پویش خبر:

در روز های پایانی جشنواره اکران ابر بارانش گرفته با سکانس نهنگ صورتی مهر تاییدی بر نداشتن فیلم نامه نویس در سینمای  ایران زد. ابر بارانش گرفته نمی تواند در جشنواره اقبال خوبی میان مخاطبان داشته باشد. این فیلم بسیار کسل کننده بدون هیچ رویدادی تقلا می کند دنیای سرد شخصیت را به مخاطب برساند اما سبب می شود مخاطب از دنبال کردن آن ناامید شود،شخصت به هیچ عنوان نمیتواند مخاطب فیلم را با افکار خود همراه کند،اگر چه فیلم ساز سعی داشته تا در انتها تحولی در شخصیت اصلی خودایجاد کند اما هرگز موفق نمیشود این تحول را نشان دهد، فیلم نامه بسیار ضعیف فیلم داستان و ایده اصلی را به طور قطع نابود کرده است.ابر بارانش گرفته در کارگردانی هم به هیچ عنوان موفق نیست ، کارگردان با فضایی سرد و همیشه بارانی با توجه به نام فیلم بر کسالت بار بودن افزوده است، نهنگ صورتی به عنوان نماد شاید اشتباه ترین بخش این فیلم باشد.

 

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری