حماسه مردم آبادان و تاثیر و تاریخ رادیو نفت ملی آبادان ایده ای است که تمامی ندارد، اینجا آبادان است و آبادان باقی می ماند.

پویش خبر، آبادان یازده ۶۰ به کارگردانی مهرداد خوشبخت و بازی علیرضا کمالی، حسن معجونی، شبنم گودرزی، حمید رضا محمدی، ویدا جوان، نادر سلیمانی ، رضا مسعودی، یاسین مسعودی … روایت رادیو نفت ملی آبادان و کارکنان آن در زمان جنگ ایران و عراق و ورود ارتش عراق به آبادان است. فیلم نامه با توجه به ضعف ها نکات مثبت هم داشت. شخصیت ها به اندازه کافی معرفی می شوند و مخاطب با آنها همراهی می کند. رویدادها به موقع اتفاق افتادند و علتها و معلول ها درست بودند وقایع از بیرون و فقط توسط یک سرباز به مخاطب نشان داده می شود و باعث میشود مخاطب در کنار کارکنان رادیو مستقیم با صحنه جنگ روبه رو نشود، مخاطب از شخصیت ها جلو تر نیست و این همراهی را برای مخاطب جذاب تر میکند اما شهادت در اینگونه آثار همیشه قابل حدس است و مخاطب در این بخش از همه جلو تر ایستاده.و با توجه به لوکیشن انتخابی دوربین رو دست در برخی از صحنه ها انتخاب خوبی بود، کارگردانی در برخی صحنه ها ضعف داشت اما در کل قابل قبول بود. آبادان یازده ۶۰ توانست مورد تشویق مخاطب قرار گیرد با توجه به همه ضعف هایی که داشت، حماسه مردم آبادان و تاثیر و تاریخ رادیو نفت ملی آبادان ایده ای است که تمامی ندارد، اینجا آبادان است و آبادان باقی می ماند.

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری