بی صدا حلزون چهار داستان دارد که هیچکدام از آنها به طور کامل و تا انتها به مخاطب نشان داده نمی شود.

پویش خبر:

بی صدا حلزون چهار داستان دارد که هیچکدوم از آنها به طور کامل و تا انتها به مخاطب نشان داده نمیشود، درگذر از بازی قابل قبول هانیه توسلی، این پراکندی و تعدد داستان و به سرانجام نرسیدن هیچکدام از آنها بزرگترین مشکل و ایراد به فیلم و فیلمنامه است، شخصیت پردازی که وجود ندارد کار را سخت تر میکند، این چند داستان که روند اصلی فیلم را تشکیل می دهند به دلیل پرداخت نشدن درست و همزمان فیم را گنگ و مبهم نگه می دارد، پیوند حلزون، طلاق ، قتل، مهاجرت، هیچ کدام به اندازه و درست در فیلم نامه پرداخت نشده اند، هر کدام از این داستانها مختص به شخصیتهایی است که از نظر پرداخت بسیار ضعیف هستند و حتی در معرفی به مخاطب ناتوان است، بی صدا حلزون نمیتواند در رقابت قرارگیرد.

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری