خروج کاری از ابراهیم حاتمی کیا بر اساس واقعیتی اجتماعی ، خارج از فیلم و سینمای مطلوب قرار دارد.

پویش خبر:

خروج اثر راه یافته به جشنواره به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و بازی فرامرز قریبیان، پانته آ پناهی ها، گیتی قاسمی، محمدرضا شریفی نیا، مهدی فقیه، سام قریبیان، محمد فیلی، آتش تقی پور،اکبر رحمتی، کامبیز دیر باز… است که بر اساس برداشتی از واقعیت ساخته شده است. برداشت از واقعیت برای ساخت فیلم امکاناتی را در اختیار فیلم ساز قرار میدهد که میتواند بر این اساس فیلم نامه ای بی نقصی را تهیه کند، اما خروج فاصله زیادی تا فیلم و سینما دارد فیلم نامه ای بسیار ضعیف که با شوخی هایی که فقط میتواند خنده را بر لب تماشاگر بگذارد و آن اتفاق اجتماعی را به شدت تحقیر می کند. خروج با تصاویری تقلیدی شروع میشود و با شهید و خانواده شهید قیامی برپا میشود، شخصیت اصلی داستان با بازی فرامرز قریبیان که شروع کننده قیام است نمی تواند خود را در راس نگه دارد و تکاملی در شخصیت پردازی آن وجود ندارد، شخصیت زن با بازی پانته آۀ پناهی ها در حد یک تیپ باقی مانده و هرگر به یک شخصیت نزدیک نمیشود و حضور و عدم حضورش نقصی که ایجاد نمیکند هیچ ، سبب ارتقاء فیلم نامه هم نمیشود.کارگردانی بسیار ضعیف است و به هیچ وجه نکته قابل توجهی در کارنامه ابراهیم حاتمی کیا نیست و حضور محمد رضا شریفی نیا در نقش تکراری و همیشگی خود آن اتفاق اجتماعی را بیشتر به سخره میگیرد.خروج به هر نیتی که ساخته شده هرگز نمیتواند معنا و مفهومی را منتقل کند، خروج نه نقد است و نه اعتراض و نه به تصویر کشیدن واقعه ای اجتماعی، خروج، خارج از سینمای مطلوب قرار دارد.

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری