بانوی ايراني شخصیتی خلاق و کارآمد است اماعلي رغم همه این شایستگی ها،سهم زنان ازمديریت ها شديدا ناچیز است وبه هیج وجه قابل مقایسه بامردان نیست.راه چاره چیست؟

پویش خبر، براساس آخرین سرشماری ، با فاصله زیادی ، زنان تعدادشان بیشتراز مردانست، اما سهمشان نه.

میزان تحصیلات، تعداد فارغ التحصیلان واساتید رشته های دانشگاهی، صبر، ادب، تواضع و آستانه بالای تحمل، از بانوی ایرانی شخصیتی خلاق و کارآمد وقابل اعتماد واتکا برای بازسپاری مدیریت ها در سطوح مختلف ساخته است، اماعلی رغم همه این شایستگی ها، سهم زنان ازمدیریت ها شدیدا ناچیز است وبه هیج وجه قابل مقایسه بامردان نیست. راه چاره چیست؟

روی سخن من به زنانی است که این یادداشت را می خوانند، چون اگر قرار بود درنظام مدیریتی مردسالارانه کاری برای این سهم ونقش بشود،تاکنون شده بود.

بکوشید وایستگاه ها وجایگاه های مهم سیاست گذاری،  تصمیم سازی و اجرایی شهرو استان وکشور راتسخیرکنید. ازهیچ فرصتی برای بیان و اعلام شکوهمند توانایی ها و شایستگی هایتان چشم نپوشید. درگام اول، هدف، دست یابی به حق تساوی برای بهره مندی از همه امکانات وفرصت ها و ظرفیتهای مادی ومعنوی، فرهنگی واجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است. درگام های بعدی، این شایستگی هاست که تعیین کننده است نه جنسیت. بدون کوچکترین تردیدی برای بدست گرفتن موقعیتها وفرصتهای شغلی کلیدی تلاش کنید.

بااحترام،حسین خبیری

  • نویسنده : حسین خبیری