به جاست تا تیمی از زبدگان ونخبگان وایده پردازان، شرایط و موجبات بهره وری  وبهره برداری حداکثری شهر وشهروندان ازثمرات ومزایای آنی وآتی این انتخاب فرخنده را پیجویی نمایند.

پویش خبر:

از هر زاویه ای که به انتخاب جهانشهر ایران زمین، شیراز،به عنوان پایتخت کتاب ایران بنگریم، به واقع آن را رویدادی بی نهایت ارزشمند وکم سابقه می یابیم.
یک پیروزی همگانی برای فرد فرد ماو دارای خواصی متناسب باهمه انگیزه ها وذائقه های شهروندان در تمامی سنین ومشاغل و  در برگیرنده اهداف وانگیزه های سازمانی  همه ارکان اجرایی ،سیاسی، اقتصادی وفرهنگی در بخش های خصوصی، دولتی و غیر دولتی.
به همین مقیاس فرادستگاهی بودن موضوع کتاب و فراجغرافیایی بودن گستره انتشار ،بازار  وتاثیر گذاری این عنصر به غایت تاثیرگذار محلی،ملی وبین المللی فرهنگی،ضروری  است تا تکالیف عمومی واختصاصی همگان در ارتباط با این دستآورد بی بدیل وکم سابقه در جهت  حک نمودن  ردپاهای فاخر وماندگاردر تثبیت  این موفقیت بر تاریخ زرنگار فرهنگ وهنر این مرز پرگهر مشخص گردد.
تاحدی می توان حدس زد که اگر همین اتفاق برای مشهد،تبریز، اصفهان یاهمدان می افتاد آنهاچه معامله ای با این سرمایه گران سنگ اجتماعی می نمودند، اما بایدفرصت را غنیمت شمرد و بر داشته های قیمتی خود  قدرشناسانه ودغدغه مندانه تر نگریست، اگرچه به واقع نمی توان این امتیاز کم سابقه وپربها را قیمت گذاری نمود.
به جاست تا تیمی از زبدگان ونخبگان وایده پردازان، شرایط و موجبات بهره وری  وبهره برداری حداکثری شهر وشهروندان ازثمرات ومزایای آنی وآتی این انتخاب فرخنده را پیجویی نمایند.
همه ی ستایشمان را نثار سبب سازان وآفرینندگان این افتخار فرهنگ ساز وتاریخ ساز برای شهرمان می نماییم.
باکمال احترام
حسین خبیری