عامه پسند خالی از همه چیز حتی نمیتواند عرف را نشانه بگیرد.

پویش خبر:

با احترام به بازیگران ، عامه پسند خالی از روایتی است پیش برنده,به کارگردانی سهیل بیرقی و بازی بانو فاطمه معتمد اریا، باران کوثری و هوتن شکیبا است. عامه پسند با روند به شدت کند خالی از علت ها و معلول ها، بدون هیچ نقطه عطف ، زندگی زنی است که زندگی نمی کند. عامه پسند نمی تواند روایت گر مصائب زنی باشد که در سن ۵۷ سالگی تصمیم می گیرد مستقل زندگی کند، شکست فهیمه به عنوان یک زن در جامعه آن هم زیر نگاه زنان دیگر جامعه ،عامه پسند را بیشتر از آنکه بخواهد نقدی بر شرایط دید ، خالی از شرایط کنونی جامعه نشان میدهد. عامه پسند فیلم نامه ای به معنای مطلوب ندارد ، کارگردانی کار ضعیف است و تنها تکیه فیلم بر بازی بازیگران اوست که آن هم نمی تواند این همه ضعف را بپوشاند یا اندکی کم کند.عامه پسند خالی از همه چیز حتی نمیتواند عرف را نشانه بگیرد.

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری