مردن در آب مطهر شبیه تجربه ای اولیه می ماند که راه برای رفتن بسیار دارد.

پویش خبر:

مردن در آب مطهر به کارگردانی نوید محمودی و بازی علی شادمان، ندا جبرائیلی، متین حیدری نیا، صدف عسگری، سوگل خلیق، علیرضا آرا و… روندی کند و کسل کننده دارد و تکیه آن به دیالوگ با زبان افغانی این کسل کننده بودن را افزون می کند.شخصیتها هرگز به اندازه کافی معرفی نمی شوند و هیچ شخصیت پردازی برای آنها صورت نگرفته است شخصیت ها هرگز نمی توانند مخاطب را با خود همراه کنند.اطلاعات به موقع و کافی نیست و این سبب می شود که فیلم نامه در حد داستانی کوتاه برای تعریف باقی بماند، رویداد و علت و معلول و کشمکشی وجود ندارد و استفاده از نماد آب در ابتدا و انتهای فیلم به دو صورت متفاوت هیچ پیش برندگی و یا نتیجه گیری برای مخاطب ایجاد نمی کند. کارگردانی کار تا حدودی خوب به نظر می رسد اما نمی توان نقاط ضعف آن را نادیده گرفت، مردن در آب مطهر هیچ قرار دادی با مخاطب نمی کند، به همین دلیل می توان گفت این فیلم در فضا سازی هم موفق نبوده است. مردن در آب مطهر شبیه تجربه ای اولیه می ماند که راه برای رفتن بسیار دارد.

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری