ملیکا دختر کتابفروش ،واقعیت تلخی است که روزانه همه ما نظاره گر صدها بلکه هزارها ملیکا در گذرها، کوچه ها، محلات وخیابانها وبلوارهای این شهریم.

به گزارش پویش خبر، خیلی مودبانه و بامتانت خاصی کتابهایی را که دردستان کوچکش نگه داشته بود معرفی می کرد و باصدای نازکی که حکایت از خستگی وگرسنگی دخترنحیف کتابفروش داشت،از رانندگان ماشینهای منتظر درصف نوبت بنزین درخواست خرید می نمود.
خورشید سختگیر و وظیفه شناس ظهرتابستان هم امان از دخترک ربوده بود،وقتی تمنای نگاه معصومانه وچشمان زیبای پرفروغش نیز در جلب نظر مشتریان ناموفق بودند…

او که با هر نگاهش مرا بیاد تنهادخترم می انداخت، جایش اینجا نبود، حقش این نبود، به راستی چه کسانی سهم او را از آسایش و رفاه وتحصیل وفرصت های برابر برای یک زندگی آرام ولذت بخش ربوده اند و جایگاهش را از او گرفته اند وبه این روز….ش نشانده اند؟
به طور قطع هدف سیاه نمایی نیست بلکه ارایه تصویر واضحی از واقعیت های امروزین جامعه ایست که در آن به سر می بریم و طرح جدی سئوالاتیست که افکارعمومی دایما به دنبال پاسخ های روشنی برای آنهاست.

ملیکا دختر کتابفروش، ساخته وپرداخته یک ذهن نیست، واقعیت تلخی است که روزانه همه ما نظاره گر صدها بلکه هزارها ملیکادر گذرها،کوچه ها،محلات وخیابانها وبلوارهای این شهریم.

تردیدی نیست که ایده ومدل فرهنگی ما برای اداره شهرمان، هرچه هست، از کارآمدی لازم برای ایجاد ضمانت های رشد وپیشرفت فرزندان مستعد وآینده سازمان بی بهره بوده است تا جایی که خروجی هاکاملا گویای ناکارآمدی رویکردهاست.

حکایت متولیان امور فرهنگی جامعه ما، داستان نوآموزی است که عمیقا علاقه مند به بخش های کوتاه وساده کتاب و پاسخگویی به سئوالات آسان آزمون است و دایما درهمان سال تحصیلی درجا می زند…

حال آنکه اینها همه بخش هایی از چالش های جدی اداره یک شهر به شمار می روندکه به سادگی نمی شود ونباید از آنها گذشت ونزدیک به چهل سال ساده انگاری ،ارایه آمارها و نشانی های غلط،باعث اشتباه محاسباتی از اوضاع موجود و انباشت این مشکلات شده است.

اقدامات محدود کاریکاتوری و گلخانه ای وخوش رقصی های ژورنالیستی هم تا اینجاگرهی از کار نگشوده ونخواهد گشود.

درک عمیق اهمیت ،ضرورت واولویت موضوع وبه دنبال آن مشارکت فراگیر وجمعی لایه های عمومی، علمی، متجرب، داوطلبی وعمل گرای جامعه در کنار تأمین پیش نیازها وملزومات مالی واجرایی یک برنامه جامع عملیاتی، مقدمه معقول و مطلوبی برای امیدواری به حل مسئله خواهد بود.
همراه با تاکیدبر حفظ کرامت،حرمت وشان ومنزلت انسانی ، انسجام بخشی وسامان دهی و استفاده از استعدادها، توانمندیهاوظرفیت های شگفت انگیز این بخش از شهروندان ،از طریق پیش بینی جایگاه های عزتمند اجتماعی در قالب ایستگاه ها و بازارچه های فصلی ودائمی فرهنگی محلات ،صرفا باهدف فرصت سازی ،گام موثری برای جبران بخش کوچکی ازحقوق شهروندی از دست رفته این فعالین گمنام فرهنگی اجتماعی خواهد بود.

  • نویسنده : حسین خبیری