نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز دوشنبه 18 آذرماه 1398 را می بینیم.

به گزارش پویش خبر، نیم صفحه اول روزنامه‌های ابرار اقتصادی، آفتاب اقتصادی، آفتاب، اخبار صنعت، بهار، اقتصاد سرآمد، اسکناس، ایران، خراسان و تجارت را در اینجا می بینیم.