یک فعال اجتماعی در توییتر خود از عدم ارایه نتیجه حسابرسی برخی دستگاهها در گزارش سالانه تفریغ بودجه انتقاد کرد.

به گزارش پویش خبر، سید علی اسماعیلی در توییت خود نوشته است:

قانون اساسی دیوان محاسبات را مکلف نمود تا کلیه حسابهای دستگاه‌هایی که ازبودجه کشور استفاده می‌کنند را حسابرسی و نتیجه آنرا بعنوان گزارش تفریغ بودجه به اطلاع عموم برساند.
براساس کدام قانون، نتیجه حسابرسی برخی دستگاهها، شرکتها و موسسات، درگزارش سالانه تفریغ بودجه ارایه نمیشود؟